Hirdetmények

Pályázati felhívás- Pápai Termálvízhasznosító Zrt. pályázatot hirdet a 6356/13 hrsz.-ú, 6313 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat Kiírója
Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

Pályázati felhívás tárgya:
A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tulajdonát képező 6356/13 hrsz.-ú, 6313 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlan értékesítésére.

A telek beépítésekor az építési hely meghatározása során figyelembe veendő paraméterek:
a) kialakítható legkisebb terület mérete: 4000 m2,
b) a beépítési mód: zártsorú,
c) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60%,
d) az épületmagasság legalább 6,0 m, legfeljebb 13,5 m lehet,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f) legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség: 80%.

A pályázat főbb paraméterei
– A pályázatot írásban, 2023. június 05-én 09.00 óráig a Pápa Termálvízhasznosító Zrt. székhelyén (Pápa, Várkert út. 5. ) kell benyújtani.
– Az Ingatlant a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nél (tel.:06 89 512600) előre egyeztetett időpontban a pályázók megtekinthetik.

 

Letölthető dokumentumok:

Pályázati hirdetmény.pdf

 

HIRDETMÉNY RÉSZVÉNY ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

 

Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert út 5., cégjegyzékszám: 19-10-500232 a továbbiakban: Társaság) közgyűlése által 2022. március 31. napján hozott 8/2022. (03.31.) számú alapítói határozatában döntött – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) vonatkozó rendelkezései alapján – a Társaság által kibocsátott nyomdaikibocsátott 2.968 db (azaz (kettőezer-kilencszázhatvannyolc darab) „A” sorozatú, egyenként 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű, névre szóló törzsrészvény, 30 db (azaz harminc darab) „B” sorozatú egyenként 500.000,- Ft, (azaz ötszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, osztalék elsőbbséget biztosító részvény (Ptk. 3:231. §), 1 db (azaz egy darab) „C” sorozatú 500.000,- Ft, (azaz ötszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget (szavazatelsőbbséget) biztosító részvény (Ptk. 3:232. § (1) bekezdése) és 1 db (azaz egy darab) „D” sorozatú 500.000,- Ft, (azaz ötszázezer forint) névértékű és kibocsátási értékű névre szóló, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget biztosító részvény (Ptk. 3:233. § (1)-(5)) dematerializált törzsrészvénnyé történő átalakításáról (továbbiakban: Átalakítás).

 

Erre tekintettel a Társaság az alábbi felhívást intézi a Társaság egyedüli részvényeseihez.

 

A Társaság jelen hirdetménnyel felhívja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság által nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált értékpapírrá való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül az alábbi helyen és megjelölt időszakban nyújtsa be a jelen hirdetményben foglaltak szerint.

 

 1. Felhívás a benyújtásra

A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Részvényeseit, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsa be az alábbi helyen és megjelölt időszakban.

 

Az érvényes benyújtás feltételei: a) nyomdai úton előállított részvények a megjelölt időtartam alatt, a megjelölt helyen kerülnek átadásra, b) a részvények átadásával egyidejűleg az egyedüli részvényes rendelkezik értékpapír-számlával, és megadja az azt vezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevét és KELER-nél vezetett értékpapírszámla számát. A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában a részvények be nem nyújtott részvényeknek tekintendők, azaz az Átalakítás értéknapján a részvényes értékpapír-számláján dematerializált részvények jóváírására sem kerül sor. Részvényes minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos darabszámú, azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

 

 1. Átalakítással kapcsolatos információk
 • A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (8500 Pápa, Várkert út 5.);
 • Az Átalakítás megkezdésének – a részvények benyújtásának kezdő – időpontja: 2022. május 30. napja azzal, hogy ha a részvények mindegyike benyújtásra kerül, akkor az Átalakítás korábban is lezárható és az Átalakítás időpontja (a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap) ennek megfelelően módosulhat.
 • Az Átalakítás időtartama: hatvan (60) nap, azaz 2022. május 15. napjától 2022. július 14. napjáig terjedő időszak;
 • Az Átalakítás időpontja: a részvények benyújtására megjelölt napot követő munkanap, amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani.
 • Az Átalakítás napja: 2022. július 15.

Az Átalakítás napjával a Társaság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja és dematerizált értékpapírrá alakítja. A részvények Átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Az Átalakítás napjával a Társaság határozatával a korábban nyomdai úton kibocsátott részvényeit érvénytelenné nyilvánítja, melyet a 98/1995. (VIII.24.) Korm. rendelet alapján a részvényeken foganatosít.

 1. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

A Társaság tájékoztatja a részvényest a be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésének szabályairól:

 • az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül hirdetmény útján megjelölt befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, mint bizományos közreműködésével értékesíti;
 • az érintett részvény(ek) megszerzésére csak azon részvényesek jogosultak, akik a benyújtásra nyitva álló időszakban a tulajdonukban álló nyomdai úton előállított részvény(eke)t érvényesen benyújtották;
 • az érintett részvény(ek) ellenértéke megegyezik a részvény(ek) névértékével;
 • a részvény(eke)t megszerezni kívánó részvényesek vételi szándékukat a hirdetmény útján megjelölt befektetési vállalkozás vagy hitelintézet felé írásban kötelesek jelezni – a vételi ajánlat elbírálása a befektetési vállalkozáshoz való beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló még nem értékesített részvények számának függvényében történik;
 • az értékpapír a megszerezni kívánt részvény(ek) ellenértékének megfizetését követően kerül a részvényes számláján jóváírásra. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidőt követő első részvényesi döntéshozatal alkalmával a Tpt. 12. § (1) bekezdése alapján a nem értékesített részvények névértékének összegével az alaptőkét leszállítja. Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával, értékpapírszámlája adatainak megadásával az érvénytelenített részvény tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény jóváírását, vagy ha a részvények teljes mennyiségének értékesítése megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A Társaság az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékét az igény érvényesítésig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának, az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével. A Társaság az értékesített dematerializált részvény ellenértéke után kamatot nem fizet. Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről, feltételeiről és kezdő időpontjáról a Társaság a Társaság honlapján hirdetményt tesz közzé. Kifizetésre a 6 (hat) hónapos határidő leteltét vagy az összes érvényesen be nem nyújtott nyomdai részvény helyébe lépő dematerializált részvény értékesítését követően kerül sor.
 • hu_HU